Zwracamy si? z gor?c? pro?b? o pomoc.
Je?li natrafiliby?cie Pa?stwo przy okazji swoich prac badawczych,
czy kwerend na jakie? informacje dotycz?ce Eysymontów prosiliby?my o kontakt.

Obecnie trwaj? prace nad szerokim opracowaniem genealogiczno-historycznym dotycz?cym rodu, z?o?onym z materia?ów ?ród?owych pocz?wszy od XV w.
Wynikiem prac na obecnym poziomie jest odtworzenie genealogii ejsmontowskiej w parafii wielkoejsmontowskiej od pocz?tku XVIII w. do II po?owy XIX w., a w wielu przypadkach do czasów wspó?czesnych.
Trwaj? te? prace nad odtworzeniem genealogii Eysymontów o przydomku Lachowicz od XVII w. Ich rodzina g?ównie zamieszkiwa?a Eysmonty i okolice Koz?owicze.
Szukamy te? usilnie informacji dotycz?cych Eysymontów z okolic Suwa?k, Sejn i Sokó?ki. Mieszka tam zapewne sporo potomków Aleksandra Micha?a Eysymonta - pos?a na Sejm Wielki.

Za wszelk? pomoc z góry dzi?kujemy.

 

Szanowni Pa?stwo

Poszukuj? rodziny Kazimierza Eysymontta, który w latach 1937-39 pracowa? w Centralnym Okr?gu Przemys?owym przy budowie Wytwórni Amunicji nr 3 w D?bie ko?o Tarnobrzegu na stanowisku Kierownika Grupy Komunikacyjno-Terenowej.
Opracowuj? biogramy budowniczych Wytwórni.
W 2007 r. wydany zosta? zeszyt historyczny po?wi?cony dyrekcji i paru wybranym sylwetkom budowniczych.
http://ntsk.republika.pl/okladka-cop.jpg
By?bym bardzo wdzi?czny za wszelkie informacje na temat K. Eysymontta.
Pozdrawiam serdecznie,

Powered by Etomite CMS.