1659 augusta 10 dnia zapis dobrowolny od JP Jakuba Paw?owicza Eysymonta

ziemianina Jego Królewskiej Mo?ci powiatu grodzie?skiego jako dziedzica imienia Iwanowców,

nazwanego w Eysymontach, a JP Anny Wnuykówny Paw?owej Eysymontowej, jako dzier??cej

natenczas tego imienia prawa do?ywotniego, które maj?c obrazek Przenaj?wi?tszej Panny

cudownie znaleziony po doznanych wielu z ?aski Bo?ej cudach, za konsensem Ja?nie Wielmo?nego

ksi?dza biskupa wile?skiego, umy?li? ko?ció? na chwa?? Trójcy Przenaj?wi?tszej i dla ulokowania

tego obrazka ufundowa?. Najprzód Jakub Eysymont jako dziedzic stosuj?c si? do woli Rodzicielki

swej z cz??ci, która by jemu spad?a i nale?a?a, darowa? i wieczystemi czasy zapisa? grunta ornego

morgów 2 i pr?tów 12 z pozycj? i ograniczeniem w tym?e funduszu continuo wyra?onym na

ko?ció? Ja?nie Wielmo?nemu ksi?dzu Janowi Zawiszy biskupowi wile?skiemu i sukcesorowi jego,

z intromisj?, wolny wypust przez grunt, którego gruntu ornego pó? morga i to Ja?nie ksi?dzu

plebanowi przez intromissj? poda? prosz?c Ja?nie ksi?dza biskupa, aby do tego ko?cio?a na

administrowanie sakramentów zgodnego naznaczy? waruj?c to sama Ja?nie Pani, aby ad ius

collationis stante vita nale?a?a, a post sera fata synom secundum ordinum stawi?a.

Powered by Etomite CMS.