ACTA STANÓW WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKIEGO NA POSPOLITE RUSZENIE VIGORE LAUDUM WILEŃSKIEGO 14 AUGUSTI 1698 POSTANOWIONEGO MIEDZY ŁAWNEM A PUŻEWICZAMI W POWIECIE GRODZIEŃSKIM ZGROMADZONYCH


PRZYSIĘGA

Którą się sobie obowiązali wzajemnie Stany W.X.Litt. przystępując do dalszych Akcyi publicznych na Pospolitym Ruszeniu.

JAN. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy S. Jedynemu iż na Teraźniejszym Pospolitym ruszeniu będąc, nic nie będę upatrywał; tylko Zachowanie Wolności Szlacheckich Obronę Kościołów Bożych, Zaszczyt Majestatu J.K. Mosci Pana Naszego Miłościwego Augusta II Szczęśliwie Nam Panującego. Ani z tego Pospolitego ruszenia, Zejdę poty, póki Wojska Wielkiego X. Litt. Computowe Rzeczpospolita Zgromadzona teraz nie zwinie, i owszem jeśli by się zwinąć Wojsko nie dało, tedy jako na Nieprzyjaciół Ojczyzny równo z drugimi Wojewdztwy i Powiatami W.X.Litt. powstanę. Praw Coleguacyey Praw W.X.Litt. z Koroną Polską Sejmem Electioni i Coronationis postanowionego do Gardła mego nie odstąpie, i przeciwko adwersarzom jego jako przeciw Ojczyzny Nieprzyjaciołom piersiami memi zastawiać się będę. Z stroną zaś pzreciwną jeślim się dotych czas znosił tedy i na tym Przysięgam że się znosić nie będę ani przez Listy ani przez Praktyki jakie. Do Grodna Sam nie pojadę chyba z całym Pospolitym ruszeniem, i tych którzy z tamtąd przyjadą za Nieprzyjaciół poty mieć będę, póki ich Bracia wszyscy do siebie nie przyjmą: Żadnych Listów nie będę ni od kogo odbierał, ani czytał, aż ich wprzody Imosci Panu Pułkownikowi Generalnemu albo Imosci Panu Rotmistrzowi Swemu pokażę. Także i pisać ni do kogo bez ukazania tymże Ichmościom nie będę. Strony tamtej Przeciwnej którzy na Prawa i Wolności nasze następują wyrzekam się, i jeślim jakie do tych czas miał obligacje, albo Iurgielta Pensie tych wszystkich odstępuję. A jeśli by mię przekupowano i ofiarowano co na czynienie fakcyi Praktyk tedy zaraz przed Rzeczpospolitą i jegomością Panem przyjęty, i zapisany, a po zapisaniu i ten Extrakt pod pieczęcią Urzędową potrzebującej tego stronie jest wydan, Pisan w Grodnie, u tego Traktatu przy pieczęci urzędowej Correccta temi słowy Correxis Czerniewski który to Traktat za podaniem przez Patrona zwyż mianowanego do Akt jest do Xiąg Głównych Trybunalskich Spraw Wieczystych przyjęty i wpisany, z których i ten wypis pod pieczęcią Ziemstwa Województwa Mińskiego stronie potrzebujący jest wydan Pisan w Mińsku.

...

POSTANOWIENIE GENERALNE Stanów Wielkiego Xięstwa Litewskiego Przy Rozejściu się z Pospolitego Ruszenia Między Ławnem a Puzewiczami Dnia 21 Decembra Anno 1698 uczynione wprzody do Akt Grodzkich Grodzieńskich po tym do druku ex Publico Consensu podane.

...

TRAKTAT RZECZYPOSPOLITEY z Woyskiem Wielkiego X. Litt. Wypis z Xsiąg Głównych Trybunalnych Spraw Wieczystych w Mińsku odprawionych ...

...

POWIAT OSZMIAŃSKI

Chorągiew Generalna Powiatu Oszmiańskiego

Jerzy Eyśmont

Chorągiew Pułkonikowstwa Wielmożnego Jegomości Pana Zenowicza Marszałka Oszmiańskiego.

Piotr Eśmont

Chorągiew Jegomości Pana Kijanowskiego

Samuel Eyśmont

Chorągiew Rothmistrzowstwa Jegomości Pana Reymera Sędziego Ziemskiego Trockiego

Alexander Eysmont

Chorągiew Rothmistrzowstwa Jegomości Pana Wilpiszewskiego

Paweł Eysmont

POWIAT GRODZIEŃSKI

Jan Massalski Chorąży Grodzieński Pułkownik Powiatu Grodzieńskiego

Józef Eysmont

Alexander Eysmont Paszewski

Karol Eysmont

Władysław Eysmont

Mikołaj Eysmont

Alexander Eysmont

Chorągiew Rothmistrzowstwa Jegomości Pana Kotowicza

Paweł Eysmont

Alexander Eysmont

Piotr Eysmont

Andrzej Eysmont Gabriałowicz

Kazimierz Eysmont

Stanisław Eysmont

Maciej Eysmont

Alexander Eysmont

Bartłomiej Eysmont

Mateusz Eysmont

Antoni Eysmont

Jan Eyśmont

Piotr Eyśmont

POWIAT WOŁKOWYSKI

Chorągiew Generalna

Alexander Eysmont

Kazimierz Eysmont

...

Powered by Etomite CMS.