ACTA STANÓW WIELKIEGO XI?STWA LITEWSKIEGO NA POSPOLITE RUSZENIE VIGORE LAUDUM WILE?SKIEGO 14 AUGUSTI 1698 POSTANOWIONEGO MIEDZY ?AWNEM A PU?EWICZAMI W POWIECIE GRODZIE?SKIM ZGROMADZONYCH


PRZYSI?GA

Któr? si? sobie obowi?zali wzajemnie Stany W.X.Litt. przyst?puj?c do dalszych Akcyi publicznych na Pospolitym Ruszeniu.

JAN. Przysi?gam Panu Bogu Wszechmog?cemu w Trójcy S. Jedynemu i? na Tera?niejszym Pospolitym ruszeniu b?d?c, nic nie b?d? upatrywa?; tylko Zachowanie Wolno?ci Szlacheckich Obron? Ko?cio?ów Bo?ych, Zaszczyt Majestatu J.K. Mosci Pana Naszego Mi?o?ciwego Augusta II Szcz??liwie Nam Panuj?cego. Ani z tego Pospolitego ruszenia, Zejd? poty, póki Wojska Wielkiego X. Litt. Computowe Rzeczpospolita Zgromadzona teraz nie zwinie, i owszem je?li by si? zwin?? Wojsko nie da?o, tedy jako na Nieprzyjació? Ojczyzny równo z drugimi Wojewdztwy i Powiatami W.X.Litt. powstan?. Praw Coleguacyey Praw W.X.Litt. z Koron? Polsk? Sejmem Electioni i Coronationis postanowionego do Gard?a mego nie odst?pie, i przeciwko adwersarzom jego jako przeciw Ojczyzny Nieprzyjacio?om piersiami memi zastawia? si? b?d?. Z stron? za? pzreciwn? je?lim si? dotych czas znosi? tedy i na tym Przysi?gam ?e si? znosi? nie b?d? ani przez Listy ani przez Praktyki jakie. Do Grodna Sam nie pojad? chyba z ca?ym Pospolitym ruszeniem, i tych którzy z tamt?d przyjad? za Nieprzyjació? poty mie? b?d?, póki ich Bracia wszyscy do siebie nie przyjm?: ?adnych Listów nie b?d? ni od kogo odbiera?, ani czyta?, a? ich wprzody Imosci Panu Pu?kownikowi Generalnemu albo Imosci Panu Rotmistrzowi Swemu poka??. Tak?e i pisa? ni do kogo bez ukazania tym?e Ichmo?ciom nie b?d?. Strony tamtej Przeciwnej którzy na Prawa i Wolno?ci nasze nast?puj? wyrzekam si?, i je?lim jakie do tych czas mia? obligacje, albo Iurgielta Pensie tych wszystkich odst?puj?. A je?li by mi? przekupowano i ofiarowano co na czynienie fakcyi Praktyk tedy zaraz przed Rzeczpospolit? i jegomo?ci? Panem przyj?ty, i zapisany, a po zapisaniu i ten Extrakt pod piecz?ci? Urz?dow? potrzebuj?cej tego stronie jest wydan, Pisan w Grodnie, u tego Traktatu przy piecz?ci urz?dowej Correccta temi s?owy Correxis Czerniewski który to Traktat za podaniem przez Patrona zwy? mianowanego do Akt jest do Xi?g G?ównych Trybunalskich Spraw Wieczystych przyj?ty i wpisany, z których i ten wypis pod piecz?ci? Ziemstwa Województwa Mi?skiego stronie potrzebuj?cy jest wydan Pisan w Mi?sku.

...

POSTANOWIENIE GENERALNE Stanów Wielkiego Xi?stwa Litewskiego Przy Rozej?ciu si? z Pospolitego Ruszenia Mi?dzy ?awnem a Puzewiczami Dnia 21 Decembra Anno 1698 uczynione wprzody do Akt Grodzkich Grodzie?skich po tym do druku ex Publico Consensu podane.

...

TRAKTAT RZECZYPOSPOLITEY z Woyskiem Wielkiego X. Litt. Wypis z Xsi?g G?ównych Trybunalnych Spraw Wieczystych w Mi?sku odprawionych ...

...

POWIAT OSZMIA?SKI

Chor?giew Generalna Powiatu Oszmia?skiego

Jerzy Ey?mont

Chor?giew Pu?konikowstwa Wielmo?nego Jegomo?ci Pana Zenowicza Marsza?ka Oszmia?skiego.

Piotr E?mont

Chor?giew Jegomo?ci Pana Kijanowskiego

Samuel Ey?mont

Chor?giew Rothmistrzowstwa Jegomo?ci Pana Reymera S?dziego Ziemskiego Trockiego

Alexander Eysmont

Chor?giew Rothmistrzowstwa Jegomo?ci Pana Wilpiszewskiego

Pawe? Eysmont

POWIAT GRODZIE?SKI

Jan Massalski Chor??y Grodzie?ski Pu?kownik Powiatu Grodzie?skiego

Józef Eysmont

Alexander Eysmont Paszewski

Karol Eysmont

W?adys?aw Eysmont

Miko?aj Eysmont

Alexander Eysmont

Chor?giew Rothmistrzowstwa Jegomo?ci Pana Kotowicza

Pawe? Eysmont

Alexander Eysmont

Piotr Eysmont

Andrzej Eysmont Gabria?owicz

Kazimierz Eysmont

Stanis?aw Eysmont

Maciej Eysmont

Alexander Eysmont

Bart?omiej Eysmont

Mateusz Eysmont

Antoni Eysmont

Jan Ey?mont

Piotr Ey?mont

POWIAT WO?KOWYSKI

Chor?giew Generalna

Alexander Eysmont

Kazimierz Eysmont

...

Powered by Etomite CMS.