Szanowni Wspó?rodowcy, wra?liwi na cudze nieszcz??cie. Na wschodzie Europy toczy si? niewypowiedziana wojna, nasi pobratymcy z Ukrainy cierpi? i wo?aj? o pomoc. My jakby nic przechodzimy nad tym do porz?dku dziennego. Czasami co? napiszemy, wy?lemy jak?? pomoc humanitarn? i nic. Zapomnieli?my, jak wielu od nas w okresie troch? innym, ani?eli na Ukrainie, wyjecha?o na Zachód i znajdowa?o tam pomocn? d?o?. St?d tak wielu naszych Wspó?rodowców jest poza naszymi granicami. Dzisiaj pojawiaj? si? i u nas tacy sami potrzebuj?cy, jakimi my byli?my kiedy?. Mo?e wi?c nale?a?oby i im pomóc, wesprze? prac?, lokum etc. Tatiana - prawnuczka Ejsmontówny z Ukrainy obecnie przebywa w ?winouj?ciu, boi si? wraca? do domu, chcia?aby pozosta? u nas. Tutaj napotyka jednak na bezsilno?? i brak znalezienia jakiejkolwiek pracy, zreszt? tak samo, jak nie jeden z nas. Z wykszta?cenia jest nauczycielem po filologii polskiej, jak? uko?czy?a równie? na Uniwersytecie im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Lublinie. Ma uko?czone 42 lata, jest artystk? – amatork? malarstwa i r?kodzielnictwa. Podj??a by prac? wsz?dzie tam, gdzie takie kwalifikacje i umiej?tno?ci by?yby potrzebne. Do 20 wrze?nia ma wiz?. Pomó?my jej! Prosz? o to w jej imieniu, sam niestety nie jestem w stanie, bowiem od dwóch lat sam poszukuj? pracy. Z powa?aniem administruj?cy stron? Rodow? Leon Jaros?aw Ejsmont


 Ankieta imienna

1. kto z cz?onków Rodu jest zainteresowany poznaniem naszej wspólnej historii?
2. kto by?by zainteresowany przyst?pieniem do organizacji, która zaj??aby si? ww. przedsi?wzi?ciem?
3. czy cz?onkowie Rodu byliby skorzy ?o?y? na dzia?alno?? genealogiczn? - roczna op?ata w wysoko?ci 120,00 z?, czyli 10,00 z? miesi?cznie; wpisowe 120,00 z?, dla zagranicy wed?ug uznania nie mniej ni? warto?ci podane w z?otych?
Uprzejmie prosz? zainteresowanych badaniami genealogicznymi, ?eby rozpropagowali id? powo?ania organizacji w?ród swoich bliskich.
Odpowiedzi prosz? przesy?a? na adres e-mailowy: ejsmont@eysymont.org.pl lub leon@ejsmont.net
Z powa?aniem
Leon Ejsmont 

 

 

 

KOMUNIKAT

Ksi??ka Tadeusza Ejsmont "Ejsmontowie herbu Korab "

w cenie 40,00 PLN mo?liwa do nabycia

kontakt z autorem lub Leonem

(namiary kontaktowe w zak?adce Kontakty)

 

 

KOMUNIKAT  

Istnieje mozliwo?? nabycia ksi??ki autorstwa Tadeusza Ejsmont

EJSMONTOWIE. Wst?pne opisanie historii rodu

Cena 30,00 PLN

Kontakt z organizatorami

 

 

Powered by Etomite CMS.