EYSMONTOWIE NA URZ?DACH  i  DEPUTACI  

W WKL XVI-XVIII w.

 

Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego,

Spisy, Tom I, Województwo Wile?skie, XIV-XVIII wiek,

Warszawa 2004, p.red. Andrzeja Rachuby


Franciszek Ignacy Eysmont, Derewniczy zawilejski, s. 610

Eysmont, 9 II 1711, córka [wzmianka], s. .454Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego,

Spisy, Tom II, województwo Trockie, XIV-XVIII wiek,

Warszawa 2009, p.red. Andrzeja RachubyJan Eysmont, 17 V 1714, chor??y grodzie?ski, [chyba pro tunc lub nie utrzyma? si?], s.243, nr 1550.

Micha? Józef Eysymont [Eysmont], wojski. Obrany 17 IV 1764 na chor??ego pro tunc i jako taki podpisa? elekcj? Stanis?awa Augusta; Nominacja 28 II 1765 po ?mierci Wala; Testament aktywowany 4 VIII 1768; s. 244, nr 1555 i 1556

Ferdynand Eysymont - 9 II 1789 bez nazwy i okre?lenia miejsca pe?nienia urz?du, -chor??yc, s. 245, nr1558

Jan Kazimierz Eysymont [Eysmont, Eysmunt], miecznik, ?ona Emercjanna To??oczkówna zmar?a przed 24 V 1706 podczaszanka czernihowska. Podpisa? laudum grodzie?skie z tytu?em cze?nika. Rezygnacja 7 II 1731 na rzecz Wawrzy?ca Micha?a Eysymonta, ale tytu?owa? si? jeszcze 20.III.1736; ?mier? przed 8 VII 1737, s.247, nr1577

Wawrzyniec Micha? Eysymont [Esmont], komornik brzeski, ?ona Pudencjanna D?browska - zmar?a 1758; nominacja 7 II 1731 po rezygnacji Jana Eysymonta, ?mier? 1737, s. 248, nr 1587

Andrzej Stanis?aw Eysymont, horodniczy; Nominacja 7 III 1786; rezygnacja 7 II 1790, ale tytu?owa? si? jeszcze 9 II 1790. Awans 23 II 1790 na s?dziego ziemskiego, s. 251, nr 1607

Józef Eysmont, komornik grodzie?ski, 11 XI 1793, s. 251, nr 1611

Andrzej Stanis?aw Eysymont [Eysmont], skarbnik zamku grodzie?skiego, nominacja 12 III 1784; awans 7 III 1786 na cze?nika, s. 255, nr 1649

Wawrzyniec Eysmont - koniuszy grodzie?ski 12 XII 1712; s. 258, nr 1677

Franciszek Eysymont [Eysmont], krajczy grodzie?ski, 25 VIII 1712; 17 V 1714; s. 261, nr 1698

Jakub Stanis?aw Karol Eysymont [Eysmont, Eysimont] Lachowicz; 1-sza ?ona Zofia Eysymontówna; 2-ga ?ona Zofia Billewiczówna Stankiewiczówna, cze?nikówna ?m., 1v. W?adys?awowa Czeszeykowa, podczaszyna grodzie?ska; 9 V 1682; 27 VI 1692; awans [ju? 9 IX 1693] na podczaszego; s. 265, nr 1734

Jakub Kirko Eysysmont [Eysmont, Esmont]- ?owczy grodzie?ski, ?ona Joanna Baranowiczówna; 22 VIII 1698; s. 266, nr 1744

Jan Kazimierz Eysymont [Eysimont]- miecznik grodzie?ski; nominacja 6 III 1699; awans 5 IX 1701 na wojskiego, ale mia? problem z obj?ciem urz?du; awans [ju? 24 V 1706] na cze?nika, ale mia? problem z obj?ciem tego urz?du, wi?c wymiennie u?ywa? bodaj trzech tytu?ów; miecznik jeszcze 13 III 1708, a wojski 4 V 1708; awans 9 III 1710 na cze?nika; s. 272, nr 1795

Stefan Antoni Eysmont-miecznik grodzie?ski; ?ona Marianna Ró?a Micewiczówna; 25 V 1711; 22 XI 1720; s. 273, nr 1802

Krzysztof Eysmont- mierniczy grodzie?ski; 1765, ale potem tylko komornik; s. 276, nr 1830

Krzysztof Eysymontt [Eysmont] - mostowniczy grodzie?ski; nominacja 8 X 1777; 1782, ?mier? przed 2 VI lub przed 30 X 1784; s. 277, nr 1849

Jerzy W?adys?aw Kirko Eysymont [Eysmont, Eysimont, Esmont] - obo?ny grodzie?ski; ?owczyc, ?ona Anna Iwaszkiewiczówna, podstolanka trocka, 2v. ju? 1712 Józefowa Siemaszkowa; 5 II 1691; 6 II 1706; s. 279, nr 1863

Micha? Maciej Eysymont - obo?ny grodzie?ski; 7.VIII 1732; s.279, nr 1867

Maciej Micha? Eysym?t - obo?ny grodzie?ski 1748; s. 279, nr 1867

Bart?omiej Eysymont - obo?ny grodzie?ski; ?ona Anna Kalinowska, 1v. Statkowska, 1795; 1763; 4 X 1765; s. 280, nr 1877

Jerzy W?adys?aw Eysymont [Eysmont] - obo?ny grodzie?ski; 7 X 1797 [by? mo?e 1697 ?]; s. 281, nr 1887

Wojciech Eysymont [Eysimont] - pisarz grodzki grodzie?ski; ?ona Nastazja Wolska, wdowa 3 II 1611; s. 283, nr 1904

Andrzej Jan Eysmont - pisarz grodzki grodzie?ski; ?ona Barbara Komorowska; 15 III 1631; 20 II 1633; s. 283, nr 1908

Miko?aj Micha? Eysymont [Ejsmont, Eysimont] - pisarz grodzki grodzie?ski; ?ona Katarzyna Ko?yczówna, 2v. Zygmuntowa Gzowska, wojska wo?kowyska; 30 XI 1633; 29 III 1650; s. 283, nr 1909

Aleksander Micha? Eysymont - budowniczy; pisarz grodzki grodzie?ski; 21 X 1777; awans 1777 na s?dziego grodzkiego; s. 285, nr 1923

Anzelm Eysymontt, komornik i regent ziemski - pisarz aktowy ziemski grodzie?ski; elekcja 22 II 1792 - wybrany jednog?o?nie po rezygnacji konkurentów; nominacja 17 III 1794 na pisarza aktowego; nominacja aktywowana 11 IV 1794; 5 I 1795; s. 289, nr 1949

Jakub Stanis?aw Karol Eysymont [Eysmont, Eysimont] Lachowicz, ?owczy; - podczaszy grodzie?ski, 9 IX 1693; 20 XII 1694; awans [ju? 17 X 1696] na stolnika orsza?skiego; s. 293, nr 1979

Józef Eysmont - podczaszy grodzie?ski; 20 VIII 1764; ?mier? przed 4 IX 1764; s. 296, nr 2013

Aleksander Micha? Eysymont - 1788; pods?dek grodzie?ski - b??dnie zamiast podstaro?ci; s. 304, nr 2065

Aleksander Micha? [Micha? Aleksander] Eysymont [Eysmont], wojski i s?dzia grodzki - podstaro?ci s?dowy grodzie?ski, nominacja 4 V 1786; 1793; s. 310, nr 2118

Micha? Józef Eysymont [Eysmont], rotmistrz; podstoli grodzie?ski, nominacja 19 IX 1746; sigilata X 1746; awans 7 VI 1752 na stolnika; s. 313, nr 2145

Aleksander Micha? Eysymont, VIII 1792 by? podstaro?cim; - podstoli grodzie?ski; s. 314, nr 2158

Andrzej [J?drzej] Eysmont 1632, s?dzia grodzki - mylnie bo by? pisarzem grodzkim; s. 316, nr 2175

Aleksander Micha? [Micha? Aleksander] Eysymontt [Eysymont], budowniczy; s?dzia grodzki grodzie?ski 16 X 1777; 13 V 1784 i stolnik; awans [ju? 4 V 1786] na podstaro?ciego; s. 320, nr 2208

Andrzej Stanis?aw Eysymont [Eysmont], cze?nik; s?dzia grodzki grodzie?ski 20 VIII 1788 - b??dnie, albo pro tunc!; s. 321, nr 2214

Andrzej Stanis?aw Eysymontt [Eysymont], cze?nik; elekcja 10 II 1790 - wybrany jednog?o?nie; s?dzia ziemski grodzie?ski - nominacja 23 II 1790 po rezygnacji Benedykta Bouffa??a; zosta? w 1792 z urz?du s?dzi? ziemskim; s. 325, nr 2237

Andrzej Stanis?aw Eysymont, s?dzia ziemski; Z mocy Konstytucji z 10 I 1792; 11 XII 1795; s. 325, nr 2241

Anzelm Eysymont, pisarz aktowy ziemski; s?dzia ziemski grodzie?ski 27 V 1793; potem znowu pisarz aktowy; s. 326, nr 2250

Andrzej Stanis?aw Eysymont, starosta sielecki; ?ona Teresa ?opott Bykowska, ?mier? 1784; skarbnik grodzie?ski, 6 VII 1781; nominacja 9 II 1782; awans 12 III 1784 na horodniczego; s. 333, nr 2311

Jerzy lub Grzegorz Eysmont, ?ona Józefa K?obukowska; mo?e stolnikowicz, jego wnuk w 1782 dowiód? szlachectwa; s. 343, nr 2384

Micha? Józef Eysymont, podstoli; stolnik grodzie?ski, nominacja 7 VI 1752; awans 26 V 1755 na wojskiego; s. 344, nr 2387

Aleksander Micha? [Micha? Aleksander] Eysymontt [Eysmont], s?dzia grodzki; stolnik grodzie?ski, nominacja 8 II 1782; awans 7 III 1786 na wojskiego; s. 345, nr 2397

Andrzej Eysymont 1784 - stolnikowicz ?; s. 345, nr 2399

Maciej Tadeusz Eysymont urodz. 1741, ?ona 1778 Wiktoria Wo?kowicka, horodniczanka grodzka 1758-1793; 2-ga ?ona ju? 1801 Rozalia Smogorzewska, wojskowiczanka wo?kowyska; stolnik grodzie?ski, nominacja 15 IX 1789; testament z 21 XI 1804; ?mier? 1805; s. 345, nr 2402

Marcin Eysmont, stra?nik grodzie?ski, 12 II 1710; 17 V 1714; s. 346, nr 2408

Franciszek Eysymont, stra?nik grodzie?ski, 18 III 1781; s. 347, nr 2422

Maciej Tadeusz Eysymont, komornik; strukczaszy grodzie?ski, nominacja 18 XI 1784, ale on? tylko komornik 8 II 1785; 1793, ale on ? tylko komisarz porz?dkowy 10 VI 1794; s. 348, nr 2430

Jan Kazimierz Eysymont [Eysimont], miecznik; wojski grodzie?ski, nominacja 5 IX 1701, ale mia? problem z obj?ciem urz?du, wi?c wróci? do miecznikowstwa, potem zosta? cze?nikiem, ale i tego urz?du d?ugo nie potrafi? obj??. Niespodziewanie nazwany wojskim 4 V 1708 - mo?e z nominacji Leszczy?skiego? Ostatecznie jednak awans 9 III 1710 na cze?nika; s. 351, nr 2451

Micha? Józef Eysymont [Eysmont], stolnik, ?ona Joanna Kochcicka; wojski grodzie?ski, nominacja 26 V 1755; awans 28 II 1765 na chor??ego; s. 352, nr 2459

Aleksander Micha? [Micha? Aleksander] Eysymontt [Eysmont], stolnik; wojski grodzie?ski, nominacja 7 III 1786; rezygnacja (brak danych) ale jest w wykazie z 1790; s. 352, nr 2464

Ferdynand Eysymont, chor??yc; wojski grodzie?ski, nominacja 19 I 1790 po rezygnacji Micha?a Eysymonta; 21 XI 1804; s. 352, nr 2465

Eysmont, ?ona Joanna Kirki??ówna, stra?nik upicki, 17 VIII 1709, b??dnie bo by? pin.; s. 533, nr 3989

Józef Antoni Eysmont [Eysymont], ?ona 29 VIII Anna Kmicianka, stolnikowa smole?ska; stra?nik upicki, 15 XI 1743; 1752; s. 534, nr 3998

Adam Eysymontt [Eysymont], s?dzia ziemski sokólski; elekcja 4 II 1794; 14 IV 1794, ale tylko komisarz porz?dkowy pow. grodzie?skiego; 9 VI 1794; s. 557, nr 4173Urz?dnicy Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego,

Spisy, Tom IV, Ziemia smole?ska i województwo smole?skie, XIV - XVIII w. , 

Warszawa 2003, p.red. Andrzeja Rachuby

  

Micha? Kazimierz Eysimont, ?owczy starodubowski, 9 VI 1695; 6 II 1699; s. 252, nr 1907

Kazimierz Eysmont, podstoli starodubowski, 12 III 1683, - mo?e Marcjan Kazimierz Eysymont; s. 286, nr 2208

Marcin [Marcjan} Kazimierz Kanonowicz Eysymont, podstoli starodubowski, 3 I 1686; 6 III 1690 ; s. 287, nr 2211

Marcjan Janowicz Eysimont [Eysymont, Esmont], ?ona Anna? Braciszewska; Stra?nik starodubowski, On ? nominacja 20 IV 1683; 9 I 1685 i podstra?niczy wojsk WKL; 2 V 1688; s. 322, nr 2529

Jan Eysmont, stra?nik starodubowski, ?mier? przed 9 VI 1700; s. 322, nr 2534

Aleksander Eysmont [Eisim?t] , stra?nik starodubowski; 31 V 1703; 19 IV 1709; s. 323, nr 2537

Rafa? Eysymont, stra?nik starodubowski; ?mier? przed 20 III 1732; s. 324, nr 2551Deputaci Trybuna?u G?ównego Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego,

Spis, 1697-1794,

Warszawa 2004, p.red. Andrzeja Rachuby

 

Eysmont, Grodno rok 1700; s. 37

Jan Kazimierz Eysymont, cze?nik; Grodno rok 1709

Micha? Eysymontt; Grodno rok 1739; s. 181

Eysmont, cze?nikowicz grodzie?ski [pó?niej jezuita]; Brze?? rok 1742; deputat w czasie rugów zosta? osadzony, bo zaniesiono przeciw mu wiele protestacji. Sejmik uznano zreszt? za zerwany; s. 194

Krzysztof Eysymont, komornik; Grodno rok 1769/70; s.301

Jerzy Eysymont, kanonik, dziekan grodzie?ski; Smole?sk rok 1770/71; s.303

Micha? Aleksander Eysymont, komornik; Grodno rok 1772/73; s.313

Aleksander Micha? Eysymontt [Eysmont], s?dzia grodzki i stolnik; Grodno rok 1782/83; s. 355

Maciej Tadeusz Eysymont [Eysmont], komornik [rotmistrz]; Grodno rok 1785/86; s. 367

Andrzej Stanis?aw Eysymont, cze?nik; Grodno rok 1788/89; s. 380

Ferdynand Eysymontt, chor??yc [b??dnie chor??y]; Grodno rok 1789/90; s. 384

Deputaci Trybuna?u G?ównego Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego,

Spis, 1582-1696,

Warszawa 2007, p.red. Andrzeja Rachuby


Andrzej [J?drzej] Eysymont, Grodno rok 1629; s. 196

Andrzej Jan Eysymont, Grodno rok 1634; s. 213

Miko?aj Micha?* Eysymont, pisarz grodzki, Grodno rok 1645; s. 248 [*Mylnie tylko: Krzysztof (wykaz)]

Andrzej Jan Eysymont, Grodno rok 1649; s. 261Powered by Etomite CMS.